ch.45, p.036
Manga
Cast: Saphala,Phani, Sunya, Sabrror