ch.43, p.044
Manga
cast: Kiel, Kharla, Nau, Baliir , Sara Cameo: Cac'bolg Sindas,Jysmur,