ch.57, p.095
Manga
Main Cast: Cahal, Chrys'tel, Kedren, Saph'ala, Shinae, Zala'ess. Cameo: Al'tesh.