ch.57, p.092
Manga
Main Cast: Chrys'tel, Jaharka, Shinae.