ch.57, p.091
Manga
Main Cast: Chrys'tel, Jaharka, Shinae.