ch.57, p.067
Manga
Main Cast: Chrys'tel, Kau, Nir'naya. Cameo: Al'tesh, Koana, Sehra'ven, Slyand'iss.