ch.57, p.065
Manga
Main Cast: Chrys'tel, Nir'naya. Cameo: Al'tesh.