ch.57, p.064
Manga
Main Cast: Chiri, Kau's Golem, Kiel, Naal, Nau, Shan. Cameo: Koana's Golem, Nata'sinh, Sen'gil, Slyand'iss' Golem.