ch.51, p.008
Manga
Main Cast: Chrys'tel, Nir'naya. Cameo: Sorn'mal, Sarai, Al'tesh.