ch.46, p.029
Manga
Cast: Erelice, Mae, Bae, Sae, Snadhya, Mel, Sara, Chrys, Kiel, Kharla, Vayas