ch.46, p.019
Manga
Cast: Kalki, Salbara, Kiel, Sara, Shinae, Chrys'tel, Kharla cameo: Ynda