ch.56, p.062
Manga
Main Cast: Ariel, Jiv'kyn, Kel'noz, Kor'maril, Mel'arnach, Myo'na. Cameo: Romakela, Armfold Nid.