ch.54, p.129
Manga
Main Cast: Ariel, Chiri, Kau, Kor'maril, Sar'nel, Shan. Cameo: Rabulav.