ch.54, p.117B
Manga
Main Cast: Chakri, Nurse Demon.