ch.54, p.072
Manga
Main Cast: Ariel, Chiri, Kau, Sar'nel, Shan, Nurse Demons.