ch.52, p.044
Manga
Main Cast: Ariel, Ash'waren, Bae'rali, Faen, Pelan, Octarya. Cameo: Durlyn, Zair, Ba'dal, Xy'tin.