ch.52, p.032
Manga
Main Cast: Ariel, Kel'noz, Ash'waren, Faen, Pelan, Octarya. Cameo: Xy'tin, Ba'dal.