ch.52, p.003
Manga
Cameo: Key'sal, Sugarpie, Sakrag, Reka, Shynt.