ch.51, p.012
Manga
Main Cast: Mikilu, Minka, Itan'sha. Cameo: Mal'ligr, Akumu'keshi, Vara'nin.