ch.51, p.010
Manga
Main Cast: Mikilu. Cameo: Mal'ligr, Akumu'keshi, Vara'nin.