ch.50, p.163
Manga
:( Main Cast: Sha'sana, Diva'ratrika