ch.50, p.157
Manga
Main Cast: Kiel, Nau, Sha'sana.