ch.47, p.028
Manga
Cast: Kiel, Zala, Quain, Chrys, Sakkara, Saryth, Sorin, Awdri, Gaes'riganis