ch.46, p.101
Manga
Cast: Kalki, Ariel, Faen, Shan, Chiri, Kau, shala, Sarnel Cameo : Sasi, Ydna