ch.46, p.082
Manga
Cast : Kalki, Kau, Shala, Sarnel, chiri, Shan Cameo : Sasi, Nuru, Syrak