ch.46, p.028
Manga
Filfrae , Vayas, Kiel, Khaless, Chrys, Shinae. cameo: Niphrendil , Fame