ch.44, p.014
Manga
Cast: Kiel, Kharla, Sara, Nau, Anjin , Chrys, Shinae