ch.43, p.042
Manga
Cast: Chrys, Saphala, Shinae Cameo: Kyudosha