ch.43, p.041
Manga
Cast: Chrys, Saphala, Shinae Cameo: Kyudosha