ch.56, p.057
Manga
Main Cast: Ariel, Kel'noz, Kor'maril. Cameo: Al'tesh, Synathra, Tehur, Zuhur & Kaesi.