ch.52, p.076
Manga
Main Cast: Ariel, Faen, Kau, Kel'noz, Sar'nel. Cameo: Akumu, Apura, Bast, Brorn, Fame, Farahang, Gau'hara, Koana, Lenar, Nergui, Shynt, Vual'raisa, Lady Z.